Regulamin - Feniks Studio | Studio Pole Dance & Fitness | Trening Personalny, Trening Motoryczny, Zdrowy Kręgosłup, Stretching, Pole Dance Academy

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

O nas
Regulamin Feniks Studio Pole Dance & Fitness

 
 
1. Zapisy
1.1. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Kursantami, którzy wykupią karnet, wejście jednorazowe lub zrealizują bon upominkowy. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminem.
1.2. Kursant zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą mailową, wiadomością na Facebook'u Feniks Studio lub telefonicznie (konieczne jest podanie danych osobowych - imienia, nazwiska oraz numeru telefonu).
1.3. Liczba osób w grupach jest ograniczona, maksymalna ilość osób w grupie to:
- Pole Dance, Kids/Teens Pole Dance Academy – do 12 osób,
- Pole Conditioning - 16 osób
- Fit Body Workout– 14 osób
- Kurs Szpagatowy, Zdrowy Kręgosłup, Pilates, Joga, Stretching – 15 osób,
1.4. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimum 6 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.
1.5. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta, można dopisać się do grupy na listę rezerwową lub inny termin.
1.6. W przypadku zbyt małej ilości Kursantów Feniks Studio ma prawo rozwiązać grupę lub połączyć ją z inną. W takim przypadku Feniks Studio zaproponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Kursanta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
1.7. Płatność za uczestnictwo można dokonać przelewem w postaci przedpłaty (min. 50% kwoty) lub gotówką na miejscu w Feniks Studio w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku uiszczenia tylko zadatku, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na tydzień przed końcem jego ważności.
1.8. Po uiszczeniu opłaty, Kursant otrzymuje karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Każdy karnet jest imienny i nie może być przekazywany lub wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą.
1.9. Karnet jest terminowy, z określonym terminem ważności, po upływie którego traci swoją ważność.
1.10. W razie przypadków losowych i nieobecności na zajęciach w wyznaczonej grupie można zajęcia odrobić podczas innych zajęć o podobnej wartości, w innych godzinach, ale tylko w okresie ważności karnetu. Jeżeli klient przedłuża karnet na kolejny miesiąc może odrobić zaległe zajęcia z poprzedniego karnetu ale tylko do końca ważności nowego karnetu do miesiąca wstecz(nowy karnet musi być takiej samej wartości jak poprzedni).
 
1.11. Planowaną nieobecność lub zmianę należy zgłaszać maksymalnie do godziny 11 w przypadku zajęć popołudniowych i wieczornych lub jeden dzień przed zajęciami w przypadku zajęć porannych, aby inne osoby, które chcą odrobić zajęcia, miały możliwość w nich uczestniczyć. Jeśli Kursant nie zgłosi swojej nieobecności - wejście na zajęcia przepada.
1.12 Planowaną nieobecność należy zgłaszać mailowo bądź SMS-owo.
1.13. W przypadku nieobecności Kursanta na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć czy kursu, Feniks Studio nie zwraca Kursantowi wpłaconej kwoty.
1.14. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zajęciach mają osoby z karnetem wykupionym na daną grupę.
1.15. Osoby chcące odrobić nieobecność są zobowiązane do zapisania się telefonicznie bądź mailowo na daną grupę w celu sprawdzenia wolnych miejsc.
1.16. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Kursanci, którzy znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli którzy dokonali opłaty lub osoby, które wykupiły wejście jednorazowe lub osoby, które osoby, które odrabiają nieobecność ze swojej grupy.
1.17. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu w celu odznaczenia daty zajęć.
1.18. Bez zgody instruktora lub właściciela Studia, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby towarzyszące.
1.19. O wszelkich zmianach dotyczących płatności i/lub grafiku Kursant zostanie poinformowany mailowo, telefonicznie bądź ustnie podczas zajęć.


2. Bezpieczeństwo
2.1. Osoby biorące udział w zajęciach w Feniks Studio robią to na własną odpowiedzialność – każdy Kursant wykupując karnetu lub pojedyncze wejście akceptuje regulamin i zgadza się z tym, że zna swój stan zdrowia i możliwości fizyczne. Feniks Studio nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywanych ćwiczeń.
2.2. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach, oprócz zajęć specjalnie dla nich dedykowanych (np. Aktywna Ciąża).
2.3. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie Pole Dance lub Fitness oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Jeśli Kursant ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgoszenia tego instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
2.4. Feniks Studio nie odpowiada za mienie Kursantów podczas zajęć. Wskazane jest zabieranie wartościowych przedmiotów ze sobą na salę.
2.5. Na pierwsze zajęcia Kursant przychodzi w wygodnym, sportowym stroju, które przynosi ze sobą na zmianę. W przypadku Pole Dance instruktor poinformuje jaki strój będzie najodpowiedniejszy. Na zajęciach Pole Dance, Kids Pole Dance Academy, Stretching, Kurs Szpagatowy ćwiczymy boso, na inne zajęcia należy zabrać wygodne obuwie sportowe na zmianę.
2.6. Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Kursant powinien mieć na sobie czyste, wygodne obuwie sportowe. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę-matę w Studio.
2.7. W przypadku zajęć Pole Dance oraz Kids Pole Dance Academy uczestnicy nie powinni smarować ciała balsamami, kremami itd., ponieważ zmniejsza to przyczepność do rurki, zwiększa się ryzyko ześlizgnięcia się, spadku z rurki i przez to kontuzji.  
2.8. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki) która może powodować uszkodzenia ciała oraz (w przypadku zajęć Pole Dance) sprzętu.
2.9. Osoby niepełnoletnie przebywają w Studio ćwiczą za zgodą rodziców. Pracownicy Studia nie mają obowiązku sprawdzania wieku Kursanta.
2.10. Klient zobowiązuje się do dbania o sprzęt, który używa i na którym ćwiczy oraz zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem.
2.11. Pionowe drążki można czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem, wskazanym przez instruktora lub innego pracownika studia.
2.12. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie/ przykręcanie rurek bez zgody instruktora.
2.13. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Kursanta do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi Kursant.
2.14. Podczas zajęć Pole Dance / Kids Pole Dance Academy Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że Kursant może daną figurę wykonać samodzielnie. Przy wykonywaniu figur Kursant powinien mieć podłożony pod drążkiem materac asekuracyjny.
2.15. Na salę nie można wnosić gorących napojów ani pożywienia.
2.16. Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
2.17. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.

3. Odpowiedzialność
3.1. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Kursant powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do zajęć.
3.2. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi Kursant oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z wykupionych usług.
3.3. Poprzez zakupienie karnetu lub pojedynczej usługi Kursant potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu Feniks Studio i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3.4. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Kursanta z Feniks Studio. W takiej sytuacji karnet traci ważność. Równowartość niewykorzystanego karnetu nie podlega zwrotowi.


4. Przypadki niedopuszczenia do zajęć
4.1. Jeśli Kursant spóźni się  na zajęcia więcej niż 10 minut (zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, która jest najważniejszą częścią zajęć).
4.2. Jeśli zachowanie Kursanta wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
4.3. Jeśli Kursant żuje gumę lub spożywa inne jedzenie.
4.4. Jeśli Kursant nie zmienił obuwia.
4.5. Jeśli zachowanie Kursanta zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.
4.6. Jeśli ważność karnetu Kursanta wygaśnie.
4.7. Jeśli zachowanie Kursanta zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, niezgodne z Regulaminem zajęć.
4.8. W przypadku niedopuszczenia do zajęć z powodu wymienionych powyżej powodów, Kursantowi nie przysługuje zwrot kosztów za zajęcia.

5. Cennik
5.1. Feniks Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.feniksstudio.com i/lub na stronie na Facebook'u (facebook.com/feniksstudiojulianow).
5.2. Cennik udziału w zajęciach dostępny jest w zakładce "Cennik".
5.3. Dokonanie płatności jest deklaracją Kursanta, iż będzie uczestniczył w danej grupie w czasie trwania ważności karnetu oraz wiąże się z akceptacją regulaminu.


6. Warunki ogólne
6.1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą rodziców. Rodzice biorą odpowiedzialność za zachowanie swojego dziecka, nawet jeśli są nieobecni podczas ich zajęć.
6.2. Osoba dorosła, z którą przyszło dziecko, jest odpowiedzialna za jej zachowanie - wszystkie punkty Regulaminu obowiązują również osoby niepełnoletnie.
6.3. Na terenie Studia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, a także spożywania innych środków odurzających.
6.4. Obowiązuje zakaz wchodzenia do Studia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6.5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Feniks Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
6.6. W sytuacjach losowych Feniks Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Kursantami. Jeśli Kursant nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.
6.7. Feniks Studio ma prawo do zmiany grafiku i/lub opłat za zajęcia i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.feniksstudio.com.
6.8. Feniks Studio może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. W takim przypadku Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Feniks Studio.
6.9. Na terenie szkoły należy zachować czystość i kulturę osobistą.
6.10. Kursant ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego lub jego dziecko, podczas przebywania na terenie Studia.
6.11. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Feniks Studio w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego